Wet- en regelgeving

Om de uitstoot van de broeikassen te reduceren en de opwarming van de aarde te verminderen is door 195 landen het Klimaatakkoord opgesteld.


De Nederlandse overheid heeft in het Energieakkoord de nationale besparingsdoelstellingen vastgelegd. In 2020 moet 14% van de energie in Nederland hernieuwbaar zijn opgewekt. Om de doestellingen te realiseren verplicht de overheid ondernemingen en instellingen om met energiebesparing aan de slag te gaan.

 

Voor ondernemingen geldt de volgende wet en regelgeving:

  • Wet en milieubeheer
  • EED Energie Audit
  • Labelen

Wet milieu beheer

Sinds 1993 bestaat de Wet milieubeheer als verplichting om energie te besparen. Vanaf 2008 zijn bedrijven verplicht om energiebesparende maatregelen door te voeren die binnen 5 jaar zijn terug te verdienen.

Wanneer bent u Wet Milieubeheer plichtig?

Wanneer uw onderneming geen EED hoeft uit te voeren is de kans groot dat u wel in de Wet Milieubeheer valt. Uw onderneming valt in de wet milieubeheer wanneer u voldoet aan de onderstaande verbruiken.

  • Uw elektraverbruik is meer dan 50.000 kWh op jaarbasis
  • Uw gasverbruik is meer dan 25.000 m3 op jaarbasis

Voor de Wet Milieubeheer zijn voor 19 sectoren benoemt waarvoor een specifieke Erkende Maatregelen zijn opgesteld.

Omgekeerde bewijslast

 

Vanaf januari 2019 wordt deze besparingsplicht uitgebreid met een informatieplicht. Dit betekent dat u aan de overheid moet rapporteren of u maatregelen heeft getroffen en welke maatregelen dit zijn. De deadline voor de eerste melding is 1 juli 2019. De Energiespecialist helpt u bij het halen van deze deadline.

Welke maatregelen zijn voor mijn bedrijf van toepassing?

De maatregelen die ieder bedrijf dient toe te passen verschillen per branche. Zie erkende maatregelenlijst.  Om te we weten welke erkende maatregelen specifiek voor u als bedrijf van toepassing zijn kunt u een energiebesparingsonderzoek laten uitvoeren.

Wilt u voor uw onderneming direct een Wet Milieubeheer besparingsonderzoek aanvragen

EED energie audit

De EED energie audit staat voor Energy Efficenecy Directive. Dit is een Europese richtlijn voor het energieverbruik van bedrijven. De EED verplicht bedrijven tot het uitvoeren van een, vier jaarlijkse, Energie Audit.

Wanneer bent u EED plichtig?

Niet alle bedrijven in Nederland hoeven een EED uit te voeren. Uw bedrijf is EED plichtig wanneer u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Bedrijven die 250 FTE of meer werkzaam hebben, of;
  • Bedrijven met een jaaromzet van meer dan €50 miljoen en daarnaast een balanstotaal hebben van meer dan €43 miljoen .


Op de bovenstaande verplichtingen zijn uitzonderingen van toepassing. Wanneer uw onderneming meedoet aan de meerjarenafspraken (MJA3) of meedoet aan de CO
2 prestatieladder dan kan het zijn dat uw onderneming geen EED audit hoeft uit te voeren.

Fiscaal voordeel EED

Over de kosten van een EED onderzoek is een EIA (energie-investeringsaftrek) aan te vragen.

Voor meer informatie over de energie-investeringsaftrek kunt u terecht op www.rvo.nl.

Wilt u voor uw onderneming direct een audit aanvragen 

Labelen

Een energielabel geeft aan wat de energieprestatie van een gebouw is. Tevens maakt een energielabel duidelijk welke energiebesparende maatregelen er mogelijk zijn.

Voor welke panden geldt een C Label?

Per 1 januari 2023 moet elk kantoor, groter dan 100m2, minimaal een Energielabel C hebben. Wanneer u niet aan deze eis voldoet dan mag u het pand per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken.

Uitzonderingen waarvoor de verplichting niet geldt zijn:

  • Kantoorruimte gebruikt als nevenfunctie. (minder dan 50% van het gebruiksoppervlak heeft een kantoorfunctie)
  • Monumenten
  • Binnen twee jaar te slopen / transformeren / onteigenen panden

Wij helpen u met het opstellen van een label. Tevens maken wij voor u inzichtelijk, welke stappen u kunt nemen om uw energielabel te verhogen naar label C, B, of A.

Nog geen C label voor uw kantoorpand?